Aufgabe 1 // Gesichter zeichnen
lian Gong Longyu / Wang Dandan
cy1 Xu Jingzhe / Cheng Zhe
1 Zhang Wei / Feng Jing
Liang Guanbo_p01 Liang Guanbo / Huang Yaoyao
face2 Zheng Qing / Zhu Wen
Gesicht 1 Ai Weiwei / Ye Qiaomin
ZhangLiqun_Zhenghe_Gesicht Zhang Liqun / Zheng He

Comments are closed.